2016 மற்றும் 2018 சேதன மாற்றீடு கட்டுரை வினாவின் விடையும் விளக்கமும்.www.scienceorbit.lk
Powered by Blogger.