நேரோட்ட மோட்டாரில் தூண்டப்படும் பின் மின்னியக்க விசை Back EMF created in...www.scienceorbit.lk
Powered by Blogger.