காந்த புலத்தில் அசையும் உலோக கோலில் தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசை TAMIL &...www.scienceorbit.lk
Powered by Blogger.