உயிரியல் இல்லம் - 01 நூல் திருத்தங்கள்உயிரியல் இல்லம் - 01

🔴 இந்நூலில் தட்டச்சு செய்ததில் எற்பட்ட தவறுகள் காரணமாக பின்வரும் விடயங்கள் திருத்தப்படல் வேண்டும். எனவே இந்நூலைக் கற்கும் அனைத்து மாணவர்கள் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள பக்கங்களில் உள்ளவாறு திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுமாறு அன்பாகக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

 - நூலாசிரியர்கள் (01.01.2019)
           🖌️U.M. Luthfi BSc (Hons) 
           🖌️M.F. Rifan Ahamed BSc (Hons)
     
      

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post