عرض المشاركات من يونيو, ٢٠١٩

COMBINED MATHS _ Trincomalee District University Student's Association Pilot Exam 2019

COMBINED MATHS  🏵️   Trincomalee District University Student's Association Pilot Exa…

PHYSICS_ Matter & Radiation_Particle Physics  By: Fazil FM sir BSc(Eng)(Hons)

💢PHYSICS💢 🔮 Matter & Radiation_Particle Physics    🏵️ By: Fazil FM sir BSc(Eng)(H…

BIOLOGY_Chemical & Cellular Basis of Life Unit 02 Part 02 By : BM.Faslin sir BSc(Reading)

💢 BIOLOGY 💢 🌼 Chemical & Cellular Basis of Life Unit 02 Part 02 🏮 By :  BM.F…

PHYSICS_2019 Department Model Exam MCQ Elaboration Compiled By: AHF.Shahnaz

💢PHYSICS💢 🔮 2019 Department Model Exam MCQ Elaboration   🏵️ Compiled By: AHF.Shah…

உயிரியல் இல்லம் - 01 நூல் திருத்தங்கள்

உயிரியல் இல்லம் - 01 🔴 இந்நூலில் தட்டச்சு செய்ததில் எற்பட்ட தவறுகள் காரணமாக பின்வரும் விடயங…

PHYSICS _ Government Medical Student's Association Ampara (GMSA) Pilot Exam 2019

💢PHYSICS💢      🔮 Government Medical Student's Association_Ampara (GMSA)   …

BIOLOGY_2018 Elaboration By: MI.Akbar Nijaam sir Bsc MSc SLTS

🏵️  BIOLOGY 🏵️          🔵 2018 Elaboration 🌸 By: MI.Akbar Nijaam sir Bs…

BIOLOGY_Kingdom Fungi - Rapid Revision Tute By: U.M.Luthfi BSc(Hons)

🏵️  BIOLOGY 🏵️ 🔵 Kingdom Fungi - Rapid Revision Tute         🌸 By: U.M.Luthfi BSc(…

CHEMISTRY_Mullai Exam Corner- 2020 Batch Model Exam By: SV.Dinushanth sir & VSS.Tharsikan sir

CHEMISTRY 🔮 Mullai Exam Corner- 2020 Batch Model Exam 🏵️ By: SV.Dinushanth sir &…

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج