How to build a Human..." (Everyone 's first success story🤩)


How to build a Human..."

 (Everyone 's first success story😍)


             
1.விந்து பலோபியன் குழாயினூடாக(fallopian tube) செல்லும்போது ....  👉 Million எண்ணிக்கையில் விந்துக்கள் உட்செலுத்தப்பட்டபோதும் அதில் 100 - 1000 விந்துக்கள் மட்டில் அதியுயிர்ப்பு நிலையை அடைந்து fallopian tube ஐ சென்றடையும்.... 🔥

2. விந்து முட்டை கலத்தை நெருங்குகிறது. 


           🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

        (போட்டியின் முடிவுத்தானம் 🏁😃) 

3. இரண்டு விந்தணுக்கள் முட்டை கலத்துடன் தொடர்பு கொள்கின்றன.
   (வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும்      தருணம் அது!!!!!!!! 😅) 

4. "வென்ற" விந்து முட்டை கலத்தின் மேற்பரப்பில் ஊடுருவுகிறது.
5. விந்தணு முட்டைக் கலத்திற்குள் நுழைந்து, விந்தின் கருப்பதார்த்தமும் சூழின் கருப்பதார்த்தமும் ஒன்றிணைந்து, உரமிடுவதால் கருத்தரிக்கும் தருணம்
அது...... ❗️❗️❗️❗️♥️

  (வெற்றியை கொண்டாடும் தருணம் 😄😄😄😄) 
6. 08 நாட்களுக்குப் பிறகு, [ "உட்பதித்தல்" 7 நாட்களில் ஆரம்பித்து14 நாளில் முடியும்] மனித கரு ( அரும்பர் சிறப்பை ஆக) கருப்பை சுவரில் (Endometrium) இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
7. மனித கருவுக்குள் *மூளை*🧠 உருவாகத் தொடங்குகிறது.
8. 24 நாட்களில் ஒரு மாத வயதான கருவுக்கு இதயம் உள்ளது.
9. 4 வாரங்களுக்குப் பிறகு, மனித வடிவத்தை ஒரு எலும்புக்கூட்டாக வேறுபடுத்தத் தொடங்கலாம்

⭕ 2nd trimester :

  ◾️என்புகள் அநேகமாக என்பாக்கப்படும்.. 
  ◾️தோல் சுருக்கமடைந்து இருக்கும்.. 
  ◾️நீளம் =25 - 35cm
    திணிவு =550-700 g
10. 5 வாரங்களில், முகம் வடிவம் பெறத் தொடங்குகிறது, கண்களுக்கு துளைகளுடன்,
நாசி மற்றும் வாய். 
முளையம் 
இப்போது ஏரத்தாள 9mm அளவு கொண்டது.
11. 40 நாட்களுக்குப் பிறகு சூழ்வித்தகம் (Placenta) உருவாகத் தொடங்குகிறது.

                  
                           ⬛ சூழ்வித்தகம் ⬛

📌 தாயினும், முதிர்மூலவருவினதும் கலங்கள் இணைந்து உருவாகும். 

 🔅 தாய் :கருப்பை அகத்தோல் 

 🔅முதிர்மூலவுரு :கோரியனும்   அலந்தோயியும் 

📌 ஈமோகோரியன் வகைக்குரியது. 

📌கருத்தரித்து 3 மாதங்களில் தொழிற்பட ஆரம்பிக்கும். 

📌 தாய்——>முதிர்மூலவுரு 

  : oxygen, H20, Glucose, Amino acid, lipid, சில Protiens, Vitamins & minerals, கடத்தப்படும், சிகரட் புகை கூட 🚬   ........ ☹️👎

  : மருந்து, அற்ககோள்,Viruses (Hepatitis - B, Rubella), தொட்சின்கள்( bacteria toxins)
அகத்துறிஞ்சப்படும். 

📌 முதிர்மூலவுரு ——> தாய்

 : H20, Uria, CO2, Hormones 

📌 அஞ்சுரக்கும் அங்கமாக தொழிற்படல்... 

   🔮 hCG, Progesteron, Oestrogen, hPL

📌Prostaglandin உற்பத்தி.... etc. 

12. எட்டு வாரங்களில் வளர்ந்து வரும் கரு அதன் foetal sack நன்கு பாதுகாக்கப்படுகிறது.
13. கரு அதன் உடல் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களை ஆராய 16 வாரங்களுக்குப் பிறகு அதன் கைகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குகிறது.. 
14. சிறிய முளையம் ஒரு குழந்தையைப் போல தோற்றமளிக்கிறது.🤩
15. இந்த கட்டத்தில் கருவின் எலும்புக்கூடு நெகிழ்வான கசியிழையங்களை கொண்டுள்ளது.
மெல்லிய தோல் வழியாக இரத்த நாளங்களைக் காணலாம்.😀😀

16. 18 வாரங்களில் கரு இப்போது 18cm ஆக உள்ளது, மேலும் வெளி உலகின் ஒலிகளைக் கேட்க முடியுமாக இருக்கும்... 👂📢
17. 19 வாரங்களுக்குப் பிறகு முதிர்மூலவுருவில் சிறிய விரல் நகங்களை அவதானிக்கலாம். 
18. 20 வாரங்களில் lanugo எனப்படும்  முடி முதிர்மூலவுருவின் தலையை மூடுகிறது. 
 2 வாரங்களில் முதிர்மூலவுரு மேலதிகமாக 2cm வளர்ந்திருக்கும். 

19. 24 வாரங்களுக்குப் பிறகு கரு தொடர்ந்து வளர்கிறது.
20. இங்கே 26 வாரங்களுக்குப் பிறகு கரு உள்ளது.
 ⭕ 3rd trimester :

  ◼️ தலை/உடல் விகிதம் திருத்தமாக அமையும். 

◼️விதைகள் விதைப்பைக்குள் இறங்கி இருக்கும். 

◼️மண்டைஓடு உச்சிக்குழி தவிர கடினமாக்கப்பட்டு இருக்கும். 

◼️நகங்கள் விரல் நுனி வரை நீண்டு இருக்கும். 

◼️அங்கத்தொகுதிகள் யாவும் விருத்தி அடைந்திருக்கும். 

◼️உடலின் மயிர் போர்வை மறைந்திருக்கும். 

◼️ நீளம் =50 cm
     திணிவு = ~ 3000g21. ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு கரு கருப்பை விட்டு வெளியேறத் தயாராகி வருகிறது. வெளியேற இலகுவாக தலைகீழாக திரும்பும்.. 

22. குழந்தை வெளிஉலகிற்குள் வர நான்கு வாரங்களுக்கு முன்பு...... 😍😍


                             🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤 🖤

✴️The human development steps briefly✴️
1. Fertilized egg - கருக்கட்டப்பட்ட     முட்டை
2. 2-cell stage 
3. 4-cell stage
4. 8-cell stage
5. Compacted 8-cell
6. Morula - முசுவுரு
7. Blastocyst - அரும்பர் சிறைப்பை
8. ICM growth
9. Bilaminar germ disk
10. Amniotic cavity /yolk sac
11. Implantation complete - உட்பதித்தல் நிறைவு 
12. Extraembryonic mesoderm
13.    (Zoom)
14. Hypoblast cells replaced
15. Mesoderm immigration
16. Ectoderm formation
17. Primary neurulation - முதன்மை நரம்பியல்
18. Secondary neurulation - 2ம் நிலை நரம்பியல் 
19. Neurulation complete
20.    (Rotate view)
21. Embryonic folding -
22. Primitive gut tube forms 
23.   ( Inside to outside view) 
24. Major blood vessels form
25. Upper limb bud forms
26. Lower limb bud forms
27. Hand plate forms
28. Webbed fingers and toes
29. Fingers/toes separate-விரல்கள் தனியாக்கப்படல் { கை, கால்கள்} 
30. Gonads differentiate by sex
31. Eyelids form - கண் இமைகள் உருவாக்கம்
32. Iris develops
33.  👉Second trimester👈
34. Taste pores develop
35. Fetus(முதிர்மூலவுரு) weighs about 100g
36. Vernix caseosa covers skin
37. Lanugo replaced by vellus
38. HPA axis established
39. Fetus weighs about 500g
40. Potential survival if born


               🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

      ❤️  ...... Fighting to the death with 400 million sperms.. He has won the competition alone without help by running continuously...... 
  "  It is possible to highlight thousands" 
               Never ever give up......❤️                    
  Further👉🏻 :
- Al Sidra Hospital sculptures - Qatar 🇶🇦-
     

   🔰Compiled by : 
                   
                 M.N.Nuska {@FOM6939}
                   (Faculty of Medicine)

                  
              

Post a Comment

Previous Post Next Post