க.பொ.த உயர் தர ப் பரீட்சைக்கான வினாத்தாள் கட்டமைப்பும் முன்னோடி மாதிரி வினாக்களும்

   💢BIOLOGY💢
    🏵️ 2019 முதல் நடைமுறைப்படுத்தவுள்ள க.பொ.த உயர்தர பரீட்சைக்கான புதிய வினாத்தாள் கட்டமைப்பும் முன்னோடி மாதிரி வினாக்களும்

🔵 கீழுள்ள Button இனை அழுத்தவும்👇


      
                       OR
      

Post a Comment

Previous Post Next Post