PHYSICS ONLINE EXAM MATCH-03🔵PHYSICS ONLINE EXAM MATCH-03🔵


📌 வினாக்களின் எண்ணிக்கை: 15
📌 பரீட்சை நேரம்: 30 Minutes


               🔴 முக்கிய குறிப்பு 🔴

✅ கீழுள்ள Button இனை அழுத்தியதும் பரீட்சாத்தியின் பெயர்(Your Name) என வினவப்பட்டுள்ள இடத்தில் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ள தகவல்களை உள்ளடக்கவும். இது கட்டாயமானது.

    📍 Name/Batch/District/School
   
உதாரணமாக:
📍Dharshan/2019/Colombo/Royal College


❌❌ Telegram Username/Nickname போன்றவற்றை பயன்படுத்துபவர்களின் பெறுபேறுகள் நிராகரிக்கப்படும்❌❌

💠 Online Exam Organized By : 
           Admin Panel of
SCIENCEORBIT WEBSITE (www.scienceorbit.lk)
         and
SRILANKA PHYSICAL AND BIO TELEGRAM BOT
(http://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT)

🔮 Follow us on facebook page for Online Exam Results and Latest Updates
https://www.facebook.com/scienceorbit.lk

CLICK HERE TO ENTER THE EXAM 
 
                                 

Post a Comment

Previous Post Next Post